Zaloguj się lub dowiedz się jak założyć konto.

Aktualności

Drugi domofon

Rozpoczął działanie drugi system domofonowy - w wejściu B na teren Spółdzielni (od strony ul. Iwanowa – Szajnowicza).

Wejście to zamykane jest przy pomocy tzw. zwory magnetycznej. Należy więc pamiętać, że w przypadku zablokowania się klawiatury do wprowadzania kodów wejściowych, furtki wejścia B nie można otworzyć kluczykiem, który każdy członek Spółdzielni w swoim czasie otrzymał do wejścia A, gdyż zwora magnetyczna nie ma zamka – jest metalową listwą mocno trzymającą furtkę w zamknięciu dopóki zasilana jest prądem elektrycznym. W przypadku awarii – zablokowania się klawiatury domofonowej będzie trzeba przejść do wejścia A i otworzyć furtkę kodem lub w/w kluczykiem.

System w wejściu B działa identycznie jak w wejściu A: wybranie na klawiaturze nr mieszkania powoduje uruchomienie sygnału domofonu w tym mieszkaniu, a po zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez mieszkańca tego lokalu czyli po przyciśnięciu klawisza otwarcia na domofonie w mieszkaniu - otwiera się furtka wejścia B. Także po wpisaniu na klawiaturze wejścia B tych samych kodów, których używa się do otwierania zamka do wejścia A i do drzwi wejściowych do klatek schodowych, otwiera się wejście B.

 

Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Spółdzielnia otrzymała wpis do księgi wieczystej prawa własności uzyskanego w wyniku procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dzialek gruntu, na których znajduje się nasz budynek przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie.

Decyzja Sądu i wyciąg z księgi wieczystej znajdują się w dokumencie udostępnionym w zakładce "Zarząd" i podzakładce "Inne dokumenty".

 

Czerwiec 2019 r.

Zakończył się pierwszy etap procedur przekształcania praw do użytkowania wieczystego działek gruntu w prawo własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Młoda Rodzina” w Warszawie przy ul. Relaksowej 37.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zrealizował wniosek Spółdzielni i potwierdził przekształcenie prawa użytkowania wieczystego tych naszych działek, na których posadowiony jest nasz budynek mieszkalny (nr ew. 105, 106, 44/1 i 43 z obrębu nr 1-11-13) w sumie o powierzchni 4098 m. kw. w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Spółdzielnia otrzymała stosowne zaświadczenie potwierdzające tę decyzję, jest więc już właścicielem tych działek.

Przekształcenie to zostało dokonane na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.

Wnosząc opłatę przeksztaceniową, Spółdzielnia skorzysta z uchwały Rady m. st. Warszawy z 18 października 2018 r., która przewiduje 98% bonifikatę za jednorazową wpłatę.

Nasz wniosek o przekształcenie prawa użytkowania pozostałych naszych działek (w sumie 1432 m.kw.) w prawo własności jest nadal procesowany. Odbywa się to na podstawie ustawy z 2005 r. i nieznany jest na razie termin zakończenia tej części procesu przekształceniowego.

 

Nasadzenia drzew

W związku z otrzymanym pismem Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie stworzenia bazy danych miejsc dla nowych nasadzeń drzew, SML-W „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o przekazywanie wszelkich opinii i propozycji, które przekażemy następnie do urzędu do 15 kwietnia b. r. Niektórzy mieszkańcy naszego budynku wskazywali już, że nasadzenia odpowiednich krzewów i drzew mogłyby być zaplanowane jako odseparowanie od ul. Relaksowej, na trawniku tuż za naszym ogrodzeniem.

Prosimy o wrzucanie propozycji do skrzynki nr 49 na klatce schodowej nr 5 lub wysyłanie mailem na adres smlw@wp.pl.

Baza "Nowe Drzewa"

 

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie

Informacja Biura Gospodarki Urzędu m. st. Warszawy z 7 stycznia 2019 r.

Informacja Urzędu m. st. Warszawy

Plakat: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku

Ulotka: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku 

 

Apel mieszkańca ul. Relaksowej 37 

 

Zaczynamy sezon grzewczy 

Kotłownia Spółdzielni została poddana przeglądowi i jest teraz ustawiana na tryb zimowy (czy raczej jesienno-zimowy) - na działania równoległego podgrzewania wody i ogrzewania mieszkań. 

Rozruch nastąpi 26 września jeszcze przed południem. 

System automatyki pogodowej ograniczy lub nawet odetnie ogrzewanie, gdyby wróciły ciepłe dni i wysokie temperatury na zewnątrz.

26.09.2018 r.

 

Rejestracja zmian w statucie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 7 maja 2018 r. dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” w Warszawie, uchwalonych 21 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Działania ochrony środowiska.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” w Warszawie jest przyjazna przyrodzie - prowadząc prace remontowe działa zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W naszym przypadku chodzi o „tereny zielone” i o zapewnienie dobrych warunków ptakom korzystających z naszego terenu.

Trawniki i rośliny na terenie Spółdzielni, siłą rzeczy uszkodzone podczas prowadzenia prac remontowych, będą odtwarzane w sposób prowadzący do lepszego uporządkowania i dopasowania ich rodzajów i właściwości do naszych potrzeb.

Od samego początku działań projektowania i realizacji prac remontowych, Spółdzielnia postępuje wg opinii, wytycznych i zgód ornitologicznych. Konsultacje i sprawdzenia sytuacji ornitologicznych nie są jednorazowe lecz odbywają się na bieżąco w zależności od postępu prac i terminów ornitologicznych.

Do działań zgodnych z filozofią ochrony przyrody należy także montaż specjalnych skrzynek lęgowych, które ułatwią ptakom korzystanie z istnienia naszej infrastruktury zapewniając jednocześnie dobre efekty estetyczne.

  

Walne Zgromadzenie 17 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członkow Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Mloda Rodzina" odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 18:30. Zapraszamy wszystkich członków Społdzielni.

 

  "Zero soli"

Spółdzielnia wspólnie z firmą sprzatającą wycofała eksperymentalnie sól z używania podczas opadów śniegu i do ochrony przed lodowaceniem chodników, schodów, podejść i podjazdów. W jej miejsce używany jest piasek.

Być może uda się w ten sposób uniknąć roznoszenia tej soli po klatkach i narażania osób i zwierząt na jej żrące oddziaływanie. Będzie więcej pracy z usuwaniem piasku, ale zapewne będzie też i więcej korzyści dla wszystkich.

dodano: 22:30:17, dnia 17.02.2018 r.

 

Wniosek o przekształcenie uzytkowania wieczystego we własność nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” wznowiła proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do działek gruntu będących w użytkowaniu Spółdzielni od 1997 r., 2000 r., 2001 r. i 2011 r. Stosowny wniosek o wydanie decyzji przekształcenia został złożony do Prezydenta Miasta m. st. Warszawy – Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów:

  • na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
  • w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości objętych postępowaniem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
  • w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Młoda Rodzina” z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego dla Spółdzielni, we własność nieruchomości, 
  • na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

W/w uchwała Rady Miasta przywraca możliwość udzielenia 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

dodano: 18:36:37, dnia 22.08.2017 r.

 

Uruchomienie funkcji eBOK

Na stronie internetowej Spółdzielni (http://mlodarodzina.pl/) utworzona została nowa zakładka "eBOK". Od poniedziałku, 15 maja 2017 r. przekierowuje ona do logowania do indywidulanych kartotek rozliczeń opłat miesięcznych za mieszkania w naszej Spółdzielni. Od tej daty można zgłaszać się do biura Spółdzielni w klatce V w godzinach pracy biura po odbiór indywidulanych loginów i haseł do w/w logowania.

dodano: 17:00:07, dnia 12.05.2017 r.

 

Rejestracja nowego statutu

28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem o sygn. sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/016527/17/409 zarejestrował nowy statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Młoda Rodzina" uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 9 lutego 2017 r.

dodano: 22:05:07, dnia 07.04.2017 r.

 

Kontrola sanitarno - epidemiologiczna

dodano: 14:38:57, dnia 28.02.2017 r.

24 lutego 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa została poddana niezapowiedzianej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej m. st. Warszawy. Kontrola miała więc charakter interwencyjny i dotyczyła stanu sanitarno - porządkowego budynku przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie i terenów wokół budynku. Po przeprowadzeniu dokładnej kontroli, w protokole Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna stwierdziła, że:

  • wszystkie ciągi korytarzowe (klatkowe) oraz piwniczne utrzymywane są w dobrym stanie porządkowym,
  • na ciągach wspólnych (korytarzowych i piwnicznych) nie stwierdzono śladów obecności insektów czy gryzoni,
  • altana śmietnikowa utrzymana jest w dobrym stanie porządkowym, 
  • pojemniki na odpady są utrzymywane w dobrym stanie porządkowym, 
  • teren wokół budynku jest utrzymywany w dobrym stanie porządkowym, a tereny zielone utrzymywane są w czystości.

Wyniki kontroli wskazują na dobre wypełnianie zadań przez zatrudnioną w Spółdzielni firmę sprzątającą oraz potwierdzają właściwą organizację i nadzór nad tymi pracami.

 

dodano: 11:07:17, dnia 09.07.2016r.

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca 2016 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Andrzej Stańczak - przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Wojciechowski - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Garbień - sekretarz Rady Nadzorczej

dodano: 08:02:58, dnia 03.02.2016r.

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Młoda Rodzina" pełni pan Jacek Galinowski.

dodano: 19:01:49, dnia 04.01.2016r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Spółdzielnia "Młoda Rodzina" otrzymała podwyżki stawki opłat za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowe stawki zostały wyliczone dla Spółdzielni bardzo niekorzystnie, bo zwiększają się one o ponad 100% w stosunku do obecnych. 

​Zarząd Spółdzielni odwołał się w/w sprawie do SKO.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.​..

dodano: 10:09:43, dnia 08.09.2015r.

Szanowni Państwo,

Po wielu perturbacjach spowodowanych niezrozumiałym sabotażem, atakiem hakerskim iście wojennym, uruchamiamy stronę internetową dla spółdzielców i gości "Młodej Rodziny".

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy